De vier fundamentals van Governance Risk & Compliance

Governance

Governance staat voor goed bestuur met als kernbegrippen transparantie, verantwoording en zeggenschap. Het succesvol bereiken van doelen kan daarbij uitsluitend wanneer de kaders helder zijn, het risicoprofiel bekend is en de controls effectief aanwezig zijn.

Risk

Ondernemen vraagt per definitie om risico’s te nemen. De balans tussen risico’s nemen en beheersen is hierbij essentieel. Risicomanagement stelt de organisatie in staat om te prioriteren en zo te kunnen sturen met een gezonde dosis lef.

Compliance

Voldoen aan wettelijke kaders en normen speelt in toenemende mate een rol in het bestaansrecht van een organisatie. Integriteit en betrouwbaarheid zijn vereisten voor klanten, externe partijen en toezichthouders om zaken te doen. Compliance biedt hiervoor de handvatten.

Audit

Hoewel de afkorting GRC geen A biedt voor audit, is het een fundamenteel onderdeel voor Governance, Risk & Compliance. Audit kan de zekerheid afgeven dat aan de overige drie GRC-fundamenten wordt voldaan. Interne en externe audits leveren een bewijs van bekwaamheid.

Succesvol GRC komt uitsluitend tot stand door samenwerking

Een organisatie de juiste richting in sturen, omgaan met onzekerheden en het afleggen van verantwoording; dit is waar Governance, Risk & Compliance (GRC) om draait. Strategie, sturing en control vormen dan ook de ideale combinatie. Succesvol GRC komt uitsluitend tot stand door samenwerking. De verschillende GRC professionals zullen naast hun eigen specialismen ook oog moeten hebben voor een ander binnen het Three Lines Model (3LM). Alleen zo kunnen de krachten worden gebundeld en prioriteiten worden gesteld binnen de organisatie. Dit om de strategische doelstellingen te bereiken en te verbinden met het risk appetite van het management. Om als organisatie te professionaliseren is de juiste balans tussen mensen, processen en technologie noodzakelijk. GRC tools bevorderen een hogere volwassenheid door de introductie van een verbetercyclus gestuurde aanpak. Een duidelijk risicoprofiel en kaders kunnen getoetst en geaudit worden om zo in control te zijn en te blijven.  

Three Lines Model

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

Prioriteiten stellen via risico control

Goed prioriteiten stellen ondersteunt doordachte besluitvorming. Zeker in deze snel veranderende, onzekere en complexe tijd maakt dit de rol van een risk manager en controller onmisbaar. GRC software helpt overzicht te houden en biedt informatie die noodzakelijk is voor risico-gebaseerde besluitvorming.

Lees meer over Risk & Control Management >

Actieve monitoring en verantwoording

Hoe betrek je de organisatie in het auditproces? En hoe kom je tot een ‘in control’ statement? Dit zijn slechts twee vragen waarmee complexe en dynamische omgevingen te maken hebben. GRC tools maken het mogelijk om relevante controles uit te voeren. Zo worden de belangrijkste risico’s geadresseerd en aanbevelingen gemonitord en opgevolgd.
  
Lees meer over Audit Management >
 

Bewegingsvrijheid vs. kaders

Compliance kan nog wel eens als verstikkend worden ervaren. Maar hoe houd je de balans tussen regels naleven en een werkbare situatie houden? Risk appetite geeft ruimte voor dialoog en leidt tot uitspraken rondom bewegingsvrijheid. NARIS GRC® faciliteert dit proces en helpt organisaties om compliance zo toe te passen dat ademruimte voor de mensen blijft bestaan. 

Lees meer over Compliance Management & ISMS >

Leren van gemaakte fouten

Veel organisaties zien incidenten en near-misses als iets slechts. Jammer, want eigenlijk vormen deze componenten de brandstof voor groei en verbetering. GRC tools dragen bij aan een positieve meldcultuur en verhogen het lerende vermogen van een organisatie. Melden, analyseren, opvolgen en monitoren kan zo binnen één systeem plaats vinden.

Lees meer over Incident Management >

Aansprakelijkheid en claims afhandelen

De wijze waarop organisaties met aansprakelijkheid, schade en claims om gaan heeft grote impact op hun imago. Net als bij incident management biedt het kansen voor een positief imago. Wel is een zorgvuldige afhandeling essentieel. GRC software biedt de mogelijkheid om adequaat te reageren op ongevallen en waarborgt onafhankelijkheid van verzekeraars en derden.  

Lees meer over Contract & verzekeringsmanagement >

Rapporteer strategie en sturing

Risico’s koppelen aan strategische doelen. Het helpt controllers om hun werk efficiënt uit te kunnen voeren en geeft krachtige rapportages om op te sturen. Toch blijkt het niet eenvoudig om één overzicht te creëren. Tools zoals NARIS GRC® helpen om strategiekaarten te maken. Zo kunnen strategieën en sturingsmodellen in één overzicht gepresenteerd worden.

Lees meer over Strategie & Performance Management >

De 5 principes van Governance

Download de infographic

Inspiratie rondom Governance Risk Compliance (GRC).

Laten we praten.

Heb je vragen over onze oplossingen voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op

Vul het formulier in of
bel met Kim:

Kim Vorgers

Neem vrijblijvend contact op

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vul onderstaand formulier in.